admin 2014-07-21 16:48:54

Info om politiattester

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Jutul blir ordningen håndtert på følgende måte;

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.


Dette gjøres i samråd med:

Aimee Tverli, Dalig Leder IL Jutul

E-post: aimee(at)jutul.net

mob: 40 87 05 38


Administrerende leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Laveste grense for å søke om politiattest er 15 år. Innhenting av politiattest er gratisDersom du er under 18 år eller ikke har elektronisk ID for å søke, gå hit for info;

Her finner du info om hvordan du søker om politiattest;

Søke politiattest elektronisk

Er under 18 år eller ikke har elektronisk ID for å søke, se her for info;

Søknad om politiattest uten elektronisk ID

Når søker har mottatt attesten fra politiet, skal den fremvises til administrerende leder, slik at denne kan registreres i vår oversikt. Denne kan du vise personlig, sende som scan på mail eller som bilde fra din mobil. OBS; bildet må være leselig..

IL Jutul skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Idrettslaget mottar ingen egen kopi av attesten så denne må fremvises når den er mottatt av søker.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen 
Styret i IL Jutul